Your Counselors/ทีมงานของเรา

DSCF2255
Pattarapan Amy Pothong, MS Clinical Community Counseling, WY, PPC- 1054|นางสาวภัทรพรรณ  โพธิ์ทอง (เอมี่)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาคลินิกชุมชน และเป็นผู้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ เลขที่ PPC-1054

Amy Pothong/เอมี่  โพธิ์ทอง:

Amy founded Golden Leaf Counseling Chiang Mai. With a Master of Science degree, Summa Cum Laude in Clinical Community Counseling from the Johns Hopkins University, USA, I have been working in the field of counseling and clinical psychology for over 15 years. In addition, I have worked in school settings, outpatient clinics and even as a licensed Montessori teacher. My emphasis and passion have been supporting children and families, however, I have also worked extensively with individuals and groups. I am now a Chiang Mai therapist.

ดิฉันสำเร็จการศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  สาขาจิตวิทยาคลินิกชุมชน จากมหาวิทยาลัยจอห์น  ฮ็อบส์กินส์ สหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้แนะนำปรึกษา และจิตวิทยาคลินิก กว่า 15 ปี โดยดิฉันเคยทำงานกับผู้คนหลากหลายรูปแบบ    ทั้งยังมีประสบการณ์ในการร่วมก่อตั้งโรงเรียน คลินิกผู้ป่วยนอก และแม้กระทั่งได้รับใบอนุญาต เพื่อการสอนหนังสือในสถานศึกษาแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า โรงเรียนแบบ Montessori  ซึ่งในการทำงานของดิฉัน ดิฉันมีความรัก และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเด็กและครอบครัว

I will work to identify goals and develop a specific plan to help your or your loved one to reach those goals in their life’s journey.

ในการดำเนินการให้บริการคำปรึกษาของดิฉัน  ดิฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อสามารถให้ท่านระบุถึงเป้าหมายของการเข้ารับการให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมจะพัฒนาแผน และกระบวนการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณและคุณรัก ได้เข้าถึงเป้าหมายของชีวิตอย่างมีความสุข

Counseling Perspective/ทัศนคติในการให้บริการการแนะปรึกษา :

As a Brief Humanistic therapist and Experiential therapist, I work in the here-and-now to help resolve past experiences. I believe that many problems in our lives can inhibit our ability to make authentic, meaningful, and self-directed choices about how to live. Consequently, the interventions I tend to work with are aimed at firstly, increasing client self-awareness and self-understanding, and, secondly, creating a lasting change through Cognitive Behavior Therapy (CBT) where we shift the way we think to create a change in our behavior and integrate the changes into our lives.

ในมุมมองของนักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีประสบการณ์  ดิฉันทำงานตรงนี้ เพื่อช่วยให้ท่านได้มองเห็นสิ่งที่เป็นอดีตของท่านในมุมมองใหม่  ซึ่งดิฉันเชื่อว่า หลายๆปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นในของมนุษย์ สามารถบั่นทอนความสามารถในการดำเนินชีวิต และการตัดสินใจที่อาจจะส่งกระทบต่ออนาคตของทุกคน  ดังนั้น เมื่อท่านตัดสินใจร่วมเดินทางกับเรา ท่านจะสามารถเรียนรู้ และเข้าใจตัวตนของท่านเป็นอันดับแรก และเราจะค่อยๆปูพื้นฐาน ให้ท่านเป็นผู้มีมุมมองที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีรากฐานสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้ท่านพร้อมที่จะรับมือ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างมีความสุข

Credentials/หนังสือรับรอง:

Please click here and provide the license number (1054) or type ‘Pattarapan Pothong’ in the name search bar for the Wyoming Mental Health Professional License, License number PPC-1054 * Please follow the instructions carefully.

โปรดคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อกำหนด ที่กล่าวไว้ในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของดิฉัน ซึ่งออกโดย คณะกรรมการการอนุมัติใบประกอบวิชาชีพ สาขาจิตวิทยา แห่งมลรัฐไวโอมิง, สหรัฐอเมริกา  หมายเลข PPC-1054 *โปรดอ่านข้อกำหนดนี้อย่างละเอียด

I consult weekly with Eric K. Mason, LPC in Bangkok for ongoing consultation to better serve my clients. Also, I am a member of the American Psychological Association and the American Counseling Association for Continued Education.

ดิฉันทำงานร่วมกับ  Mr. Eric K. Mason ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และเป็นที่ปรึกษาแก่ ดิฉัน โดยดิฉันทำการปรึกษากับท่านทุกๆอาทิตย์  เพื่อประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาที่สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการแนะนำปรึกษาทุกคน และดิฉันยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมนักจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา และสมาคมนักจิตวิทยาให้การปรึกษาเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง แห่งสหรัฐอเมริกา เช่นกัน

Tom Picture
Tom Bell, MS, Licensed Master Social Worker (LMSW) License number 19976- Board of Social Work, Maryland & Professional Clinical Social Worker (PCSW) License number 815- Board of Mental Health Professionals, Wyoming

 

Thomas Charles Bell:

I have been working in the field of mental health for over 15 years with particular experience in working with teens and adults. I am a licensed social worker who graduated from the University of Maryland School of Social Work and has been a School Counselor in Thailand for the last four years.

I’m a firm believer in the here and now and strongly emphasize action oriented therapy goals and techniques. While exploring past themes can be helpful, my main goal is to get you back to functioning at your full potential as quickly as possible. Techniques I often use include Cognitive Behavioral Therapy and Gestalt Therapy. Specifically, what sort of self-talk are you using throughout your day that might be causing stress, depression or anger? What competing parts of you are in conflict and causing anxiety? What sort of needs are being met by your addiction and how can we shift that energy to something more positive?

Because of my experience in community mental health and schools, I have had the opportunity to work with many different issues that were preventing a person from being their best.  My specialty areas include working with addiction, depression, anxiety, trauma, and relationships.

In a safe and comfortable environment we work together to reduce symptoms of anxiety and depression as well as to assist you in your life transitions: loss of loved one, separation/divorce, job loss, illness/health crisis, alcohol/drug use, retirement and other life concerns.

I was a member of the Peace Corps for 2 years and have worked with children ranging from foster homes, halfway houses to Head Start and private schools.

Credentials/หนังสือรับรอง:

Please click here and follow the instructions on Thomas C. Bell social work license from the state of Maryland. License number 19976* Please follow the instructions carefully.

Please click here and provide the license number (815) or type ‘Thomas Bell’ in the name search bar for the Wyoming Mental Health Professions Licensing Board.

 

Fees and Payment/อัตราค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

Book an appointment/การสอบถาม / การนัดหมายกับนักจิตวิทยา